International and more international

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
International and more international

Amhariska, italienska, pashto, grekiska, ryska, kinesiska, polska, spanska….detta är bara några av de över 30-talet hemspråk som vi har undervisning i här på IES Nacka.

Att ha tillgång till flera språk är en fin gåva som är väl värd att underhålla och utveckla – och det är just det som sker på hemspråkslektionerna.  

Vi har många elever och externa lärare som kommer, speciellt på måndag-och torsdagsmorgnarna för undervisning. Modersmålsklasserna sker alltid utanför det ordinarie schemat för att inte ta tid från de ordinarie ämnena eller från de också så viktiga lunchtimmen eller rasterna.

 

Det är intressant det man kan läsa om hemspråkets roll hos Skolverket:

“Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling.”

Samt att forskare har funnit att tvåspråkiga förskolebarn är bättre än sina enspråkiga kamrater på att fokusera på en uppgift samtidigt som de ska ignorera distraherande faktorer.

Bara goda möjligheter – även om man missar en sovmorgon i veckan.


 


Amharic, Italian, Pashto, Greek, Russian, Chinese, Polish, Spanish ... these are just some of the over 30 languages ​​that we teach here at IES Nacka.

Having access to several languages ​​is a great gift that is well worth maintain and develop - and that's just what happens at the mother tongue lessons.


We have many students and external teachers who come, especially on Monday and Thursday mornings for their mother tongue classes. These lessons are always outside the regular schedule, so as not to take time from the regular subjects or from the so important lunch hours or breaks.


You can find interesting reading at Skolverket (The National Agency for Education): "The purpose of the teaching is to give the student the opportunity to develop knowledge in and about his language. The mother tongue is of great importance for children's language, identity, personality and thought development."  

And researchers have found that bilingual pre-school children are better than their mono-lingual peers to focus on a task while ignoring distracting factors.

So here we have great possibilities - even if you miss a lie-in morning.