FAQ

Antagning

Man ansöker om plats till vår skola via hemsidan, www.engelska.se/nacka. När ansökan är registrerad skickas ett automatiskt meddelande via mail med inloggningsuppgifter. Erbjudande om plats till årskurs 4 sker via mail. Det är därför viktigt att hålla kontaktuppgifterna uppdaterade. För att logga in i kön går man tillbaka till ansökningsformuläret och klickar på “logga in” längst upp till höger. Ett barn kan placeras i vår kö när de har ett personnummer.

Varje skola administrerar sin egen kö. Antagning till skolan sker enligt registreringsdatum i kön. Ju tidigare registreringsdatum, desto större chans till plats. Den enda förtur som tillämpas är syskonförtur. Antagning sker till årskurs 4. För övriga årskurser erbjuds endast eventuella återbudsplatser.Skolan kontaktar i dessa fall familjer i turordning enligt kön. Antagning till årskurs 4 startar i oktober då barnet går i årskurs 3. På grund av syskonförtur kan skolan inte svara på möjlighet till plats innan antagning startar.

 

Adressbyte

Om ditt barn byter folkbokföringsadress är det viktigt att meddela skolans administration.

 

Besök i skolan

Vårdnadshavare med elever i skolan som vill besöka skolan ombeds boka tid i förväg. Barn som inte är elever på IES Nacka får inte vistas i skolan eller på skolgården. Regeln finns för elevernas säkerhet och arbetsmiljö.

 

Bibliotek

Skolans bibliotek har öppet dagligen. Här finns skönlitteratur, facklitteratur och datorer för olika åldrar på svenska och på engelska. Elever kan låna böcker för skolarbete eller för fritiden. Biblioteket erbjuder också olika aktiviteter för eleverna under läsåret. Läs mer om vårt bibliotek på google apps.


 

Borttappade och upphittade saker

Förvara i receptionen. Vi ber er märka barnens tillhörigheter med för- och efternamn

 

Busskort

Skolan ersätter inte kostnader för busskort.

 

Datorer

Skolan har datorvagnar för elever i årskurs 4-7. Vagnarna bokas av lärare för de lektioner där de behövs. Datorerna används flitigt i alla årskurser. Elever i årskurs 8-9 får lånedatorer som de ansvarar för i skolan och på fritiden..


 

Elevfoto

I början av september tas individuella foton och klassfoton som föräldrar sedan kan beställa. En skolkatalog kan också beställas.

 

Engelska

Att kunna bra engelska är inte en förutsättning för att börja i våra skolor. De flesta av våra elever har gått i svenska skolor innan de kommer till oss. Våra erfarna lärare är väl förberedda på att undervisa engelska för elever på olika nivåer.

 

E-post

Varje elev får en egen e-post adress när de börjar på IES Nacka; förnamn.efternamn.student.nacka@engelska.se. Kom ihåg att läsa mail ofta.

 

Elevråd

Skolans elevråd har representanter från varje årskurs som väljs av eleverna i respektive årskus. Elevrådet utser sedan en styrelse med fem representanter. Elevrådet möts kontinuerligt med biträdade rektor för elevhälsan och med en lärarrepresentant. Styrelsen möts även med rektor. Elevrådet arrangerar olika temadagar i skolan och har möjlighet att påverka inköp för elever trivsel. Elevrådets styrelse framför också synpunkter från eleverna direkt till rektor.

 

Frånvaro

Skolplikt råder för alla elever i grundskolan. Vårdnadshavare är ansvarig för att varje dag rapportera barnets frånvaro till skolan före skolstart. Frånvaro kan anmälas till skolans reception, 08-562 969 00 eller via vårdnadshavares inloggning i schoolsoft. Elev har inte rätt att meddela frånvaro. Om frånvaro inte meddelas registreras “olovlig frånvaro” i schoolsoft. Skolan kontaktar vårdnadshavare snarast om en elev inte har anlänt till skolan och frånvaro inte har registrerats.

 

Försäkring

De flesta kommuner har tecknat olycksfallsförsäkring som gäller alla elever folkbokförda i respektive kommun under skoltid och fritid. Om en elev i samband med olycksfall behöver åka taxi till och från skolan ska ett läkarintyg lämnas till försäkringsbolaget. Se mer på respektive kommuns hemsida.

 

Föräldraförening

IES Nacka har en aktiv föräldraförening. Webadress finns på hemsidan och i schoolsoft under filer/länkar. Varje klass har en förälder som representant i föreningen.

 

Google apps

Google apps används av elever och lärare dagligen. Här finns detaljerade lektionsplaneringar och en mängd annan viktig information som har med elevens lärande att göra. Varje elev har en egen inloggning, föräldrar kan logga in med ett gemensamt användarnamn och lösenord som finns i schoolsoft under filer/länkar.

 

Idrottsdagar

IES Nacka har tre idrottsdagar. På höstterminen har vi orientering, under vintern en vintersportdag och på våren en friidrottsdag.

 

Junior Club

IES Nacka Junior Club håller öppet för anmälda elever i årskurs 4-5 på skoldagar till kl.16.30. Vid lov och studiedagar är Junior Club stängd. Mellanmål serveras och personal och barn planerar aktiviteterna tillsammans. Anmälan till Junior Club sker terminsvis och avgiften betalas i förskott. Blankett finns i receptionen.

 

Klagomål

Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa. Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentorlärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor. Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till Huvudmannen, som är Internationella Engelska Skolan i Sverige AB. Sådana anmälningar tas emot av vår utbildningsansvarige, Mr Damian Brunker via e-mejl damian.brunker@engelska.se eller per brev med adress: Mr Damian Brunker, Internationella Engelska Skolan, Huvudkontoret, Nytorpsvägen 5A, 183 53 Täby. Anmälningar kommer att utredas på ett sakligt och objektivt sätt, i kontakt med skolan, vårdnadshavare och elev.


 

Klasser

Det är 30 elever i varje klass i årskurs 4-9. I vissa ämnen har vi halvklass. Eleverna byter klass varje år. Klasserna bestäms i samråd med mentorer och eleverna har möjlighet att önska klasskamrater. Minst av 1/10 kamrater är garanterad för klassplacering för årskurs 5-9. Klasser för årskurs 4 presenteras på upprops dagen. Klassplacerings med kamrat kan önskas men garanteras ej.

Year 4-9 has 30 students in every class. The aesthetic classes, like music or art, have half class in Years 6-9.

 

Klassrumsmiljlö

Varje klass har ett hemklassrum där de flesta lektionerna för klassen hålls.

Innan varje lektion ställer eleverna upp i led utanför klassrummet och går lugnt in och ställer sig vid sin bänk. Eleverna har bestämda platser.

I klassrummet finns material såsom färgat papper, färgpennor, etc. Klassen ansvarar tillsammans för att hålla ordning på materialet.

I klassrummet ansvarar varje elev för att bänken är ren, står i ordning, samt att vid dagens slut ställa stolen på bänken.

 

Ledighet

Ledighetsansökan finns i schoolsoft under filer/länkar. Blanketten lämnas till mentorn så tidigt som möjligt. Skolans policy är att vara mycket restriktiv inför ledighet från skolan. Om ditt barn fått avslag på ledighetsansökan och barnet inte är i skolan denna dag, registreras “holiday” i schoolsoft.


 

Likabehandlingsplan

Skolan har en likabehandlingsplan som gäller alla elever och personal i skolan. Dokumentet finns på google. Likabehandlingsplanen utvärderas, diskuteras och uppdateras årligen av eleverna.

 

LUNDS

LUNDS är skolans sätt att uppmuntra till en lugn lärmiljö.

L-Late. Om en elev kommer sent till en lektion får eleven ett L. L ges också när en elev försover sig eller missar buss/tåg. Utebliven buss/tåg eller onormal trafiksituation omfattas inte. Vårdnadshavare hör i dessa fall av sig till skolans reception.

U-Unprepared. Om en elev inte har material med sig till lektionen (penna, papper, sudd, böcker) eller inte har gjort sin läxa kan ett U ges.

N-Note.

D-Disturbing class. Elev som stör lektionen kan ges ett D.

S -Star. Kan ges till elev som visat särkild omtänksamhet och hjälpsamhet i skolan.

Star kan också ges för skolarbete.

 

Läroböcker och skolmaterial

Elever får låna läroböcker av skolan. Var rädd om böckerna, för om en elev tappar eller förstör en bok ska den ersättas. Varje elev tilldelas blyertspenna, sudd, skrivböcker för olika ämnen. I klassrummen finns färgpennor, papper för presentationer etc. Elever i årskurs 4-7 får en elevkalender. Elever i årskurs 8-9 lånar en dator som de är ansvariga för under skoltiden. Datorn kan tas hem under läsåret men lämnas tillbaka under sommarlov.

 

Lärare

Varje klass i årskurs 6-9 har två mentorer. De är elevers och vårdnadshavares närmaste kontaktperson i skolan när det gäller såväl skolarbete som sociala frågor. I årskurs 6-9 har IES Nacka ämneslärare, alltså en lärare per ämne. I årskurs 4-5 har klassen en mentor. Mentorn i årskurs 4 är svensktalande och i årskurs 5 engelsktalande. Mentor i t.ex. 4A undervisar 5A i ämnen som undervisas på svenska och mentor i 5A undervisar även 4A i ämnen som undervisas i på engelska. För praktiska ämnen har även årskurs 4-5 specifika ämneslärare.


 

Läxor

Ja, vi har läxor i vår skola. Läxor ges veckovis. Får man exempelvis läxa i svenska på en måndag ska den lämnas in följande måndag. Läxdagar är olika för olika ämnen och klasser.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal hålls med elev, vårdnadshavare och mentor en gång per termin. I mötet kommer man överens om en individuell utvecklingsplan som utvärderas vid nästa utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen sker på dagtid. Det finns dessa dagar också möjlighet att träffa ämneslärare. Dagar för utvecklingssamtal finns i kalendariet som finns i schoolsoft och på google. 

Läxhjälp - Tutorials

IES Nacka erbjuder läxhjälp (Tutorial) i alla ämnen. Fasta dagar efter skoltid varje vecka för teoretiska ämnen. Vid läxhjälpstiden finns alltid rätt ämneslärare närvarande. Läxläsningen börjar kl. 15.30 måndag till torsdag för årskurs 6-9. För årskurs 4-5 är det läxläsning kl. 14.30. Se schoolsoft eller google apps för respektive ämne och plats.


 

Media

På IES Nacka arbetar vi med Cromebooks. I musiksalen finns två inspelningsstudios för musikinspelningar.


 

Mobbning

Det är varje vuxens ansvar att motverka mobbning i skolan. Tillsammans med eleverna skapar vi en trygg och lugn skolmiljö. En elev som känner sig orättvist behandlad eller som misstänker att en annan elev är det kan gå till all personal och berätta utan att behöva känna oro. All personal i skolan har eleverns välmående som sin första prioritet.

 

Mobiltelefon

Tillåts inte i skolan. “Vi vill inte se dem, vi vill inte höra dem”, Om en elev behöver ringa ett samtal under skoltid kan eleven få hjälp i receptionen.

 

Moderna språk

På IES Nacka kan eleverna välja mellan spanska och franska. Undervisning i moderna språk sker i årskurs 6-9.

 

Modersmål

Modersmålsundervisning i flera språk sker i skolans lokaler. Vårdnadshavare anmäler elev för kommande läsår i april/maj. För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas ska språket talas dagligen i hemmet. Lärare och tid administreras av Nacka kommun, modersmålsenheten. Därför kan det hända att undervisningen sker i andra skolor. Elev kan också välja att läsa modersmål i sin hemkommun. Betyg i modersmål ges i årskurs 6-9. Undervisningen sker utanför elevens ordinarie schema.Vid frågor om modersmål hänvisas till receptionen

 

Nationella prov

IES Nacka följer den svenska läroplanen och då ingår nationella prov i ämnena matematik, svenska/SVA, engelska, NO, och SO i årskurs 6 och 9. Flera prov har en muntlig och en skriftlig del. Datumen bestäms av Skolverket och finns publicerade i skolans kalender på google och i schoolsoft. Det är av största vikt att ditt barn deltar vid nationella prov.

 

Schoolsoft

Schoolsoft är vårt elevdatabassystem. Här finns information som rör elevens utveckling i skolan. Läxor, skrivningar, lektionsplaneringar, resultat och betyg finns i schoolsoft. Här finns även kontaktuppgifter till personal och systemet är även skolans informationsplats för nyheter som rör elever och vårdnadshavare. Varje elev och vårdnadshavare har egen inloggning till schoolsoft. Det är viktigt att uppgifterna om elev och vårdnadshavare alltid hålls uppdaterade. Under “min profil” kan dessa uppdateras för vårdnadshavare. Kontakta genast skolan om dessa uppgifter förändras för eleven.

 

Skadegörelse

Elev som uppsåtligt eller genom oaktsamhet skadar skolans egendom är skyldig att ersätta skadan till dess fulla värde. Klotter och annan skadegörelse polisanmäls.

 

Skollunch

Varje dag serveras lunch i skolans matsal. Elever kan välja mellan en vegetarisk, fisk- och kötträtt. Varje dag serveras det sallad, frukt, mjölk, vatten och kolsyrat vatten, mjukt och hårt bröd. Elever med matallergi eller annan särskild diet ombeds meddela skolsköterskan. Eleven kan sedan gå till matsalspersonalen för sin specialkost. Eleverna äter klassvis med en lärare enligt schema. Varje klass har bestämda bord i matsalen. För allas trivsel ställs stolen mot bordet, tallrik etc bärs till disken och bordet torkas av. Vi använder lugn samtalston i matsalen, liksom i resten av skolan.


 

Skolgård

Vi har en skolgård bakom skolan på plan 9 och 10 med en bollplan och basketplan.Det finns två pingisbord och bänkar att sitta på. Vi har även spel  och lekmaterial som eleverna får låna. Gungor och klätterställning byts ut och planeras vara klar Augusti 2014.


 

Skolhälsovård

IES Nacka har två skolsköterskor och två kuratorer anställa på heltid för våra elever. Elever kan boka tid. Skolsköterska och kurator har tystnadsplikt. Hälsosamtal hålls i årskurs 5 och årskurs 8. Vaccinationer sker i enlighet med bestämmelser. Innan vaccination skickas information till vårdnadshavare. Inget barn vaccineras utan vårdnadshavares underskrift.

 

Skolmiljö

IES Nacka har ett s.k. “grönt avtal” vilket betyder att vi arbetar aktivt för att främja vår miljö. Det betyder att vi sorterar vårt avfall och t.ex. kopierar och använder el med miljön i åtanke.  Det är självklart att elever och personal använder papperskorgar och håller klassrum och korridorer rena. Städning sker dagligen, elevtoaletter städas två gånger per dag.

 

Skyddsombud / Elevskyddsombud

Skolan har utsedd skyddsombud från personal och elevskyddsombud för att kunna aktivt arbeta för en bättre arbetsmiljö inom skolan för elever och personal. Elevskyddsombudet utses inom elevrådet för att säkra att frågor kommer vidare från elevrådet till skolans ledning och skyddsombud.

 

Svensk skolplan

Vi följer den svenska skolplanen som från hösten 2011 inkluderar betygsättning från årskurs 6. Alla elevers utveckling uppdateras kontinuerligt i individuella kunskapsmatriser som finns publicerade på School Soft. Vi erbjuder också IGCSE examinationer i matematik och engelska från Cambridge University för elever i årskurs 8-9.

 

Säkerhet

Skolan har ett automatiskt brandlarm. Runt om i skolan finns utrymningsplaner anslagna och utrymningsvägar markerade. Brandövning sker varje läsår.

Enbart elever och personal har rätt att vistas i skolan. Alla föräldrar som vill besöka skolan behöver därför boka tid med personal samt skriva in sig i receptionen. För övrig trygghet och säkerhet,se likabehandlingsplan.

 

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal hålls med elev, vårdnadshavare och mentor en gång per termin. I mötet kommer man överens om en individuell utvecklingsplan som utvärderas vid nästa utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen sker på dagtid. Det finns dessa dagar också möjlighet att träffa ämneslärare. Dagar för utvecklingssamtal finns i kalendariet som finns i schoolsoft och på google

 

Värdesaker

Elever i årskurs 4-5 har en bänk med sitt skolmaterial i klassrummet. Läraren samlar in värdesaker som mobil och nycklar på morgonen och förvarar dessa i klassrummet. På en hylla i hallen förvaras ytterkläder och skor.

Elever i årskurs 6-9 tilldelas ett skåp för förvaring av ytterkläder och läroböcker. Till skåpet behövs ett hänglås. Vi uppmanar till att skaffa ett hänglås med nyckel istället för kod. Tänk på att inte ta med värdefulla ägodelar till skolan eftersom ingen ersättning ges för stöld i låst eller olåst skåp eller i gymnastikhallens omklädnadsrum.

 

Årskursdagar

Sex dagar fördelade under skolåret har vi årskursdagar “Year Level Days”. Dessa dagar är eleverna med och bestämmer aktiviteterna. Det kan vara Team Building, besök på museum, musikupplevelser etc. Aktiviteterna sker årskursvis i grupper med elever från olika klasser.